Lectio divina: Apostlene Peter og Paulus

 

Men Gud, som utvalgte meg allerede i mors liv og kalte meg ved sin nåde, besluttet i sin godhet å åpenbare sin Sønn for meg for at jeg skulle forkynne evangeliet om ham for folkeslagene.  

(Gal 1,15-16) 

 

Forslag til lectio-tekst

Da Jesus kom til distriktet rundt Cæsarea Filippi, spurte han disiplene sine: «Hvem sier folk at Menneskesønnen er?» De svarte: «Noen sier døperen Johannes, andre Elia og andre igjen Jeremia eller en annen av profetene.» «Og dere», spurte han, «hvem sier dere at jeg er?» Da svarte Simon Peter: «Du er Messias, den levende Guds Sønn.» Jesus tok til orde og sa: «Salig er du, Simon, sønn av Jona. For dette har ikke kjøtt og blod åpenbart deg, men min Far i himmelen. Og jeg sier deg: Du er Peter, og på denne klippen vil jeg bygge min kirke, og dødsrikets porter skal ikke få makt over den. Jeg vil gi deg himmelrikets nøkler; det du binder på jorden, skal være bundet i himmelen, og det du løser på jorden, skal være løst i himmelen.» Så påla han disiplene ikke å si til noen at han var Messias.

(Matt 16,13-20)

Meditasjon

Hvem er egentlig i fokus her? Hvis identitet handler det om? Og hvorfor stiller Jesus de spørsmålene han gjør? Klarer vi å se hele bildet?

Å bevare et syn på verden, på mennesker og institusjoner, som både forstår å skille mellom ting og å se sammenhengen mellom dem, kan være veldig vanskelig. Det kan være så alt for fort gjort å si at fordi to ting ikke er den samme, står de i motsetning til hverandre: Det guddommelige og det menneskelige, det jordiske og det himmelske, enheten og mangfoldet, struktur og frihet, embede og karisma...

En av de viktigste rollene en far har, er å gi identitet, å være et trygt og stabilt referansepunkt. Det er Jesu relasjon til den levende Gud som definerer ham: han er Sønn. Det er Jesu Far i himmelen som har gitt Peter den innsikt han uttrykker og dermed sin plass i sammenhengen. Autoriteten er foranket i den eneste sanne kilde til autoritet, det vi si evnen til å gi liv og vekst, nemlig Gud.

Hvis Gud får innta sin rette plass som referansepunkt, hvordan blir verden seende ut for oss da?

 

Bønn

Hellige Gud, vi ber deg: Gi oss alltid med ett hjerte og ett sinn å holde fast ved brødsbrytelsen og apostlenes lære. Kall oss til å være dine vitner i verden. Utrust kvinner og menn, barn og gamle, så vi kan være levende steiner i din kirke, bygget på den sanne grunnvollen, Jesus Kristus, vår Herre. Amen.