O Sapientia


O Visdom, du evige ord som Gud har talt! 

Du råder for hele verden, sterk og mild leder du alt. 

Kom, lær oss å leve klokt og rett.


Forslag til lectio-tekster:

Jeg ønsker at de skal få nytt mot i hjertet, bli knyttet sammen i kjærlighet og få hele rikdommen av overbevisning og innsikt, så de kan fatte Guds mysterium, som er Kristus. For i ham er alle visdommens og kunnskapens skatter skjult til stede. (Kol 2,2-3)


For jøder spør etter tegn, og grekere søker visdom, men vi forkynner en korsfestet Kristus. Han er en snublestein for jøder og dårskap for hedninger, men for dem som er kalt, både jøder og grekere, er Kristus Guds kraft og Guds visdom. […] Dere er hans verk i Kristus Jesus, han som er blitt vår visdom fra Gud, vår rettferdighet, helliggjørelse og forløsning. (1 Kor 1,22-24.30)

Kommentar:

I sin visdom, ved sin visdom, skapte Gud verden og skaper den fremdeles i en evig skaperhandling, et evig nå. Samtidig gir Gud i tid og rom plass for våre frie valg, og inviterer oss slik inn i sitt eget verk, så det kan få virke i og gjennom oss. Kristus viser oss hvordan Guds visdom kommer til uttrykk i et sant menneskeliv - hvordan vi kan leve klokt og rett. La oss åpne oss for å ta imot ham slik at han kan forme våre liv.